Τι είναι η PRINCE2® και στατιστικά












Κάντε download την δομή του εγγράφου PRINCE2




Source: http://www.knowledgetrain.co.uk/blog/prince2-popularity-grows.php?goback=.gde_3178136_member_150671369