Μέθοδοι Επιλογής Έργων (Project Selection Methods)


Για την επιλογή κάθε έργου θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν τόσο το CAPEX (Capital Expenditure) όσο και το OPEX (Capital Expenditure). LCC / TCO = CAPEX + OPEX
LCC = Life Cycle Costing
TCO = Total Cost of Ownership

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του κατάλληλου έργου ή επένδυσης είναι οι κάτωθι:
  1. Present Value (PV)
  2. Future Value (FV)
  3. Net Present Value (NPV)
  4. Internal Rate of Return (IRR)
  5. Payback Period
  6. Benefit Cost Ratio (BCR)
  7. Return on investment (ROI)