Master Certificate in Project Management [MASTER-CERT]Το πρόγραμμα MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2011.
Η σχεδίαση και η δομή του το κάνει μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο!
Το πρόγραμμα
οδηγεί στην πιστοποίηση PMP ή CAPM με την 6η έκδοση του PMBOK Guide!
 
 
 
Γίνεται 3 φορές το έτος: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:45 - 21:30, για 15 εβδομάδες!

Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ βράδυ γίνεται και WEBEX Teleconference!
 
Το μεγάλο μειονέκτημα του προγράμματος είναι ότι λόγω της
διάρκειας των 15 εβδομάδων,
τρέχει ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ (3) φορές το χρόνο:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
και έχει ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!


Πρόσφατη έρευνα μισθών του ZDNET έδειξε ότι, παγκοσμίως, οι δύο καλύτερα αμειβόμενες πιστοποιήσεις στους τομείς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) είναι δύο 'ΧΡΥΣΕΣ' πιστοποιήσεις για PROJECT MANAGEMENT.

Αυτές οι δύο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του Project Management Institute - PMI,

  • Πιστοποίηση PMP® - Project Management Professional και
  • Πιστοποίηση CAPM® - Certified Associate in Project Management

αποδίδουν τις κάτωθι μέσες ετήσιες αποδοχές (USD):

  • PMP®:   101.695$
  • CAPM®: 101.103$

Επομένως δεν είναι καθόλου ΤΥΧΑΙΟ το γεγονός ότι πολλές εταιρείες που αναζητούν ανθρώπους

για Project Management να απαιτούν ο υποψήφιος να κατέχει την επαγγελματική πιστοποίηση PMP®.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε PROJECT MANAGEMENT

Η 12PM CONSULTING σε συνεργασία με την ITEC-CONSULTING σαν Registered Education Provider του PMI (PMI R.E.P.®) συνεχίζουν την υλοποίηση του προγράμματος «MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT» που καλύπτει όλο το γνωστικό αντικείμενο του Project Management.

Ο κύκλος εκπαίδευσης καλύπτει 15 ανεξάρτητες ενότητες σε Project Management,  είναι διάρκειας 60 ωρών και οδηγεί στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PMP!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εκτός των ασκήσεων και των ομαδικών εργασιών που γίνονται στην τάξη,  οι συμμετέχοντες θα λάβουν το κάτωθι εκπαιδευτικό υλικό:

 

     
 Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide)  Handbook με Βασικές Αρχές ΔιοίκησηςΈργων   PMP® Exam Prep, Rita’s Course in a book
Το ΚΑΛΥΤΕΡΟ υλικό παγκοσμίως για την πιστοποίηση PMP
 Hot Topics Flashcards for passing the PMP® exam PM FASTrack® Exam Simulation,  Software προετοιμασίας του PMP® Exam  Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling
 Οδηγός
600 σελίδων
 Βιβλίο  310 σελίδων  Βιβλίο
600 σελίδων
 Βιβλίο 600 σελίδων CD με 1600 ερωτήσεις για εξομοίωση της εξέτασης PMP®  Βιβλίο
1.100 σελίδων
 PMI  Θεοφάνης Γιώτης  Rita Mulcahy  Rita Mulcahy  Rita Mulcahy
 Dr.
Harold Kerzner
 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Προαιρετικό Προαιρετικό


ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η 12PM-CONSULTING (ITEC-CONSULTING) παρέχουν εγγύηση ποιότητας για τον κύκλο Master Certificate in Project Management. Ειδικότερα προσφέρεται:
1 Εγγύηση

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ

τιμής!

Δίδεται εγγύηση χαμηλότερης τιμής εκπαίδευσης με βάση τον κλασσικό μαθηματικό τύπο αξιολόγησης (70% βαρύτητα δίδεται στην τεχνική αξιολόγηση και 30% βαρύτητα δίδεται στην οικονομική αξιολόγηση).

Εάν η εταιρεία σας έχει χαμηλότερη τιμή με βάση αυτόν τον προαναφερθέντα μαθηματικό τύπο αξιολόγησης, τότε η τελική χρέωση θα είναι η χαμηλότερη τιμή που ήδη έχετε!!!

2 Εγγύηση

επιστροφής

χρημάτων!

Εάν το επιθυμεί το καταρτιζόμενος και το δηλώσει μέχρι και το 50% της διάρκειας της πρώτης ημέρας εκπαίδευσης, δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση.

Στην περίπτωση αυτή ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να επιστρέψει άθικτο το εκπαιδευτικό υλικό. Εάν έχει κάνει χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, θα χρεωθεί το εκπαιδευτικό υλικό.

3 Δωρεάν

επαναπαρακολούθηση!

Ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν για 2η φορά (εντός έτους) τον κύκλο του Master Certificate in Project Managment εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, το σεμινάριο έχει προγραμματισθεί, και υπάρχουν κενές θέσεις (δεν καλύπτεται κόστος φαγητού, ποτών και εκπαιδευτικού υλικού).

4 Εγγύηση

επιτυχίας στην

πιστοποίηση PMP/CAPM!

Εφόσον ο καταρτιζόμενος είναι μέλος του PMI®, έχει παρακολουθήσει τον κύκλο σπουδών Master Certificate in Project Management, έχει πληρώση την κανονική τιμή του προγράμματος, έχει λάβει όλο το εκπαιδευτικό υλικό και έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα μελέτης που θα του δοθεί, εγγυούμαστε την επιτυχία στην εξέταση PMP®/CAPM®.

Στην περίπτωση αποτυχίας στο exam PMP για τρείς (3) φορές, επιστρέφονται τα χρήματα της εκπαίδευσης.

5 Πρόσβαση στο

τηλέφωνο του

εισηγητή!

Ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τον εισηγητή σε τηλέφωνο επικοινωνίας που θα του δοθεί (για λογική χρήση) για απορίες σχετικές με την εκπαίδευση).ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Mod.

Title

Περιγραφή

1

Chapter 1: Introduction and Definitions:

Εισαγωγή και Ορισμοί σχετικά με τo Project Management.

2

Chapter 2: Project Life Cycle:

Ο κύκλος της ζωής του έργου και οι οργανισμοί υλοποίησης έργων.

3

Chapter 3: Project Management Processes:

Διεργασίες για την υλοποίηση έργων σύμφωνα με το ANSI Standard PMBOK®.

4

Chapter 4: Integration
Management:

Διαχείριση της ολοκλήρωσης όλων των επιμέρους συστατικών ενός έργου, η κύρια δουλειά του Project Manager.

5

Chapter 5: Scope
Management:

Διαχείριση του αντικειμένου του έργου για ορισμό του in scope και του out of scope.

6

Chapter 6: Time
Management:

Διαχείριση χρόνου για παράδοση του έργου στο προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

7

Chapter 7: Cost
Management:

Διαχείριση κόστους για ολοκλήρωση στον καθορισμένο προϋπολογισμό.

8

Chapter 8: Quality
Management:

Διαχείριση ποιότητας για τη παράδοση του έργου στα συμφωνηθέντα ποιοτικά standards.

9

Chapter 9: Human Resources
Management:

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού γιατί όλα τα έργα εκτελούνται από ανθρώπους.

10

Chapter 10: Communications
Management:

Διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) ώστε η πρόοδος του έργου και η γνώση να μοιράζεται σε όλους (ποιος αποστέλλει τι σε ποιόν, πότε, με ποιο μέσο και σε ποια μορφή).

11

Chapter 11: Risk
Management:

Διαχείριση κινδύνων και αβέβαιων γεγονότων με σκοπό τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων.

12

Chapter 12: Procurement
Management:

Διαχείριση προμηθειών για έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών, ανθρώπων, και υπηρεσιών.

13

Chapter 13: Stakeholder Management
Professional Responsibility & PMP Exam:

Διοίκησης Ενδιαφερόμενων Μερών, ο κώδικας ηθικής του επαγγέλματος της διοίκησης έργων και η πιστοποίηση Project Management Professional (PMP®).

14

Project Management
Standards:

Εμβάθυνση και συγκρίσεις στα πιο γνωστά πρότυπα διοίκησης έργων: BS6079, ISO 21500, PRINCE2, PMBOK®, APM BOK, ELOT 1429, OPM3, CMMI, P3M3.

15

Using Microsoft Project Pro & Microsoft Project Server:

Η χρήση του Microsoft Project Professional και του Microsoft Project Server για την παρακολούθηση έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Το παρόν course διδάσκεται από τον Θεοφάνη Γιώτη (Theofanis.Giotis@12pm.eu) MSc, Ph.D. C., PMP, PMI-ACP, CSM, CSP που κατέχει δεκάδες επαγγελματικές πιστοποιήσεις. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ..ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το ανώτερο 19 άτομα.


ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Όμως όλη η ορολογία είναι στην Αγγλική γλώσσα, που είναι και η γλώσσα εξέτασης των πιστοποιήσεων CAPM®, PMP® & PgMP®.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

To πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι υπογεγραμμένο από τον RMC Certified Instructor, και δίδει στον συμμετέχοντα, παγκοσμίου αναγνώρισης “certificate of attendance” από την ITEC-CONSULTING ως PMI REP.

* 60 contact hours για την υποβολή της αίτησης PMP®, CAPM® ή PgMP®

* 60 PDU's για την διατήρηση του τίτλου PMP®ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκτός από τις βασικές γνώσεις για το τι σημαίνει Project Management, αυτήν την εκπαίδευση απαιτείται να την παρακολουθήσουν όσοι θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για τις πιστοποιήσεις:

* Project Management Professional - PMP®

* Certified Associate in Project Management - CAPM® ή

* Program Management Professional - PgMP®

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Το κόστος εκπαίδευσης / εισηγήσεων περιλαμβάνει:

75 συνολικές ώρες διδασκαλίας
15 ώρες SKYPE TELECONFERECE
Καφέ και αναψυκτικά
Ελαφρύ φαγητό (πίτσα ή τοστ ή σάντουιτς)
Πρόσβαση στο κινητό και το email του εισηγητή


Παγκοσμίου αναγνώρισης Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από της ITEC-CONSULTING ως PMI R.E.P.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το κόστος της εκπαίδευσης με το εκπαιδευτικό υλικό που θα λάβει ο συμμετέχων, εντάσεται στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ (0,45%) του ΟΑΕΔ καλύπτει έως και το 100% του συνολικού κόστους.

SKYPE TELECONFERENCE

Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ θα γίνεται WEBEX και/ή SKYPE TELECONFERENCE διάρκειας 60 λεπτών για  επανάληψη της ύλης του αντίστοιχου module και επίλυση οποιονδήποτε αποριών.τηλ. 210-61.000.61
Συμπληρώστε τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ σας στην επόμενη φόρμα [12PM.2024]:Όνομα--> *
Επώνυμο-->
Διεύθυνση--> *
Τηλέφωνο επικοινωνίας--> *
Fax--> 
E-mail--> *
Τα σχόλια σας--> 


Τα πεδία με τον αστερίσκο ( * ) είναι υποχρεωτικά!!!
Για να ολοκληρώσετε την Φόρμα Επικοινωνίας πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα.